Spółki PGMB m

Spó?ka PGMB

Polska Grupa Materia?ów Budowlanych Sp. z o.o.  ?wiadczy us?ugi z obszaru zarz?dzania na rzecz spó?ek prowadz?cych dzia?alno?? produkcyjn? na terenie ca?ej Polski. PGMB utrzymuje bie??cy kontakt z central? CRH w Dublinie, biurem CRH Europa w Amsterdamie i innymi lokalizacjami korporacji.

PGMB prowadzi inicjatywy ukierunkowane na optymalizacj?:
> przep?ywu informacji i efektywnej komunikacji mi?dzy Spó?kami w Polsce a CRH,
> procesów raportowania finansowego i zarz?dczego,
> zarz?dzaniem HR, BHP i Ochron? ?rodowiska, Zgodno?ci? z Przepisami i Etyk? Biznesow?, bezpiecze?stwem IT,
> programów szkoleniowych, doskonalenia wiedzy i wymiany Best Practice we wszystkich obszarach dzia?alno?ci Spó?ek.

Nasze Spó?ki

W sk?ad grupy PGMB wchodzi kilkana?cie polskich spó?ek.

GRUPA O?AROW S.A.
Grupa O?arów S.A.   Spó?ka znana wcze?niej jako Cementownia “O?arów”, dzia?a na rynku materia?ów budowlanych ?od 1978 roku, oferuj?c szeroki asortyment wysokiej jako?ci cementów. Od roku 1995 nale?y do mi?dzynarodowego koncernu CRH plc z siedzib? w Irlandii, znajduj?cego si? w gronie najwi?kszych producentów materia?ów budowlanych na ?wiecie. W ramach Grupy dzia?aj? dwie cementownie: Zak?ad Cementownia O?arów w Krasach oraz Zak?ad Cementownia Rejowiec w Rejowcu Fabrycznym, produkuj?ce cement pod mark? Cement O?arów oraz zaprawy cementowe pod mark? Reymix. Grupa O?arów wykorzystuje najnowocze?niejsze technologie do produkcji cementu dbaj?c o ochron? ?rodowiska naturalnego dzia?aj?c zgodnie z Ide? Zrównowa?onego Rozwoju a jednym z istotnych elementów strategii przedsi?biorstwa jest redukcja emisji CO2, wspierana m.in. poprzez wykorzystanie w procesie produkcyjnym surowców alternatywnych. ? WWW ? 

BOSTA-BETON
Bosta-Beton Sp. z o.o. jest producentem betonu towarowego od 1990 r. W Grupie CRH dzia?a od 1999 r. Bosta-Beton posiada 21 zak?adów produkcyjnych w 14 miastach Polski oraz mobilne wytwórnie betonu. Dysponuje najwi?kszym na rynku potencja?em produkcyjnym i transportowym. Produkuje beton na potrzeby budownictwa ogólnego, infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktury komunalnej. Zaopatruje najwi?ksze kontrakty drogowo ? mostowe realizowane na terenie ca?ej Polski. ? WWW ? 

CRH KLINKIER
?CRH Klinkier ? Specjali?ci od klinkieru ? to marka zrzeszaj?ca 3 cegielnie dzia?aj?ce w Polsce (zlokalizowane w Gozdnicy, Gliwicach oraz Patoce) oraz 1 cegielni? niemieck? (Oberlausitz). CRH Klinkier to najszersza oferta produktów klinkierowych na rynku polskim ? 35 kolorów cegie? klinkierowych, 23 kolory cegie? r?cznie formowanych, kilkadziesi?t barw p?ytek i kilkana?cie rodzajów bruków klinkierowych. Dzi?ki wieloletniej tradycji na polskim rynku oraz dost?powi do najnowszych ?wiatowych technologii, produkty CRH Klinkier charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci? i nowoczesnym stylem. Firma udziela na swój klinkier do 50 lat gwarancji. ? WWW ? 

ERGON POLAND Sp. z o.o.
Ergon oferuje wsparcie w przygotowaniu inwestycji na etapie projektowania, produkcji, dostarczenia na plac budowy oraz wykonania konstrukcji na budowie. W fabryce w Mszczonowie od 2002 r. Ergon prowadzi produkcj? prefabrykatów betonowych. Od 2008r. zarz?dza równie? zak?adem Faelbud Prefabrykaty w Lublinie. ? WWW ? 

MASFALT Sp. z o.o.
Masfalt od ponad 10 lat aktywnie uczestniczy w rozbudowie krajowej infrastruktury drogowej dostarczaj?c mieszanki mineralno-asfaltowe najwy?szej jako?ci. Wspó?pracuje z najwi?kszymi firmami krajowymi i zagranicznymi zajmuj?cymi si? budow? polskich autostrad. Posiada sie? nowoczesnych wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych na terenie ca?ego kraju, zlokalizowanych w pobli?u najwi?kszych inwestycji drogowych. ? WWW ? 

DROGOMEX Sp. z o.o.
DROGOMEX realizuje bitumiczne roboty drogowe. Spó?ka do??czy?a do grupy spó?ek CRH w 2000r. Siedziba zarz?du mie?ci si? w Pruszkowie pod Warszaw?. Do?wiadczona, wyspecjalizowana kadra pracowników, bogaty park maszynowy, wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych firmy Masfalt Sp.zo.o. umo?liwiaj? wykonanie prac terminowo, dobrze jako?ciowo i po konkurencyjnych cenach. ? WWW ? 

POLBRUK S.A.
POLBRUK od 20 lat specjalizuje si? w wytwarzaniu najwy?szej jako?ci kostki brukowej, betonowych wyrobów drogowych i innych elementów ma?ej architektury. Produkty Spó?ki s? powszechnie rozpoznawalne, dost?pne na terenie ca?ego kraju dzi?ki rozbudowanej sieci dystrybucji i cenione za wysok? jako??. Bogactwo oferowanych kolekcji, ich zró?nicowane wzornictwo odpowiada aktualnym trendom stylistycznym i daje nieograniczone mo?liwo?ci realizacyjne. ? WWW ? 

GRUPA PREFABET S.A.
GRUPA PREFABET jest jednym z czo?owych w Polsce producentów betonu komórkowego z siedzib? w ?wier?ach Górnych k/Kozienic i z 5 zak?adami produkcyjnymi na terenie ca?ego kraju: w Kozienicach, Redzie, Wilkasach, ?elis?awicach i w D?ugim K?cie. Spó?ka dzia?a od 1951r., kiedy jako pierwsza w Polsce uruchomi?a produkcj? betonu komórkowego. Oferuje wysokiej jako?ci bia?y i szary beton komórkowy w odmianach od 400 do 600 i szeroko?ciach od 60 do 420 mm. ? WWW ? 

GRUPA SILIKATY Sp. z o.o.
Grupa SILIKATY to jeden z czo?owych w Polsce producentów wyrobów silikatowych ?do wznoszenia ?cian zewn?trznych, konstrukcyjnych, dzia?owych, fundamentowych, ogniowych ?i piwnicznych. Grupa powsta?a w 2004 roku z po??czenia krajowych producentów, z których ka?dy posiada? kilkudziesi?cioletnie do?wiadczenie w produkcji SILIKATÓW. Obecnie Grupa SILIKATY skupia 7 zak?adów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie ca?ej Polski: w Krukach k/Ostro??ki, Piszu, Przysieczynie, Ludyni, Le?ajsku i w Jedlance. Poprzez swoich przedstawicieli firma aktywnie uczestniczy w pracach komitetu technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silikatów. Grupa SILIKATY jest tak?e cz?onkiem polskiego Stowarzyszenia Producentów Bia?ych Materia?ów ?ciennych ?Bia?e Murowanie?. ? WWW ? 

TRZUSKAWICA S.A.
Trzuskawica jest jednym z czo?owych producentów w bran?y wapienniczej w Polsce. Pocz?tki dzia?alno?ci Spó?ki si?gaj? 1910r., kiedy rozpocz?to przemys?ow? produkcj? wapienniczo ? kamienn? w Sitkówce k/Kielc. Spó?ka posiada równie? zak?ad produkcyjny Kujawy oraz kopalnie Osielec (piaskowiec), Gniewków (granit) i Targowica (bazalt). Asortyment produktowy obejmuje wapno hydratyzowane, wapno palone mielone, wapno palone w bry?ach, m?czki wapienne, wapno nawozowe, kred? techniczn?, py? wapienny, sorbenty, kruszywa: do betonu, drogownictwa i zapraw (wapie?, granit, bazalt, piaskowiec oraz ?wiry i piaski). ? WWW ? 

OKSM S.A.
Olszty?skie Kopalnie Surowców Mineralnych to od wielu lat czo?owy producent kruszyw mineralnych w pó?nocno-wschodniej Polsce. OKSM na rynku wydobywczym dzia?a nieprzerwanie od ponad 45 lat. W o?miu czynnych obecnie zak?adach wydobywczo-przeróbczych, zlokalizowanych na terenie województw warmi?sko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego produkuje: piaski, ?wiry, mieszanki kruszyw naturalnych, które maj? zastosowanie g?ównie do produkcji betonów towarowych (mostowych, drogowych, specjalnych) elementów prefabrykowanych oraz budowy dróg (podbudowy, nawierzchnie) i linii kolejowych. ? WWW ? 

CRH Poland